Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  www.mops.bialogard.info,  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mops.bialogard.info.


Data publikacji strony internetowej: 2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.03.2021 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część materiałów umieszczonych na stronie internetowej opublikowano przed wejściem
w życie ustawy o dostępności cyfrowej (m.in. niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF, niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego).


Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych udostępnionych przez dostawcę używanej przeglądarki internetowej.

Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Iwoną Cyrklewicz  (i.cyrklewicz@bialogard.info, tel. (94) 3579670). Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności składać można:
– e-mail: mops@bialogard.info

– skrzynka podawcza ePUAP:  /mopsbialogard/SkrytkaESP
– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie, ul. Krótka1 , 78-200 Białogard.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości pliku itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w Białogardzie przy ulicy Krótka 1.
Telefon kontaktowy:  (94) 3579600  – Sekretariat, (94) 3579672 – Biuro Obsługi Interesanta.

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Główne zadaszone wejście znajduje się przy ulicy Krótka. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm).Drzwi przeszklone.

Dojście piesze  z pochylnią i obustronnymi barierkami, bez progu. 

Na elewacji znajduje się tablica informacyjna Ośrodka. Po prawej stronie od wejścia znajduje się punkt Obsług Klienta . 

Brak pętli indukcyjnej.

Schody na parterze budynku znajdują się na wprost wejścia. Schody prowadzą na I piętro.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby na wózkach tylko w części parteru.

Korytarze na parterze i piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami.

 Stopnie schodów są proste bez podcięć. Schody częściowo wyposażone są w  obustronne poręcze.

W budynku nie ma windy co uniemożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście na stołówkę znajduję się z drugiej strony budynku.  Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane. Jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm).Drzwi przeszklone.

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

Informacja o dostępności tłumacza migowego
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 1 dzień roboczy przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka.
W Ośrodku zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
– e-mail: mops@bialogard.info
– skrzynka podawcza ePUAP: /mopsbialogard/SkrytkaESP

– pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Krótka1, 78-200 Białogard
– telefonicznie pod numerem (94) 3579600

Kilkoro pracowników Ośrodka ukończyło kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie umożliwiają swobodną komunikację z osobami niesłyszącymi.

Informacja w zakresie działalności tekst łatwy do czytania ETR

Informacja w zakresie działalności tekst odczytywalny maszynowo