Karty dla rodzin z dziećmi

Zachodniopomorska Karta Rodziny

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum
dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny dostępny jest na stronie:  http://mops.bialogard.info/zachodniopomorska-karta-rodziny/

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY RODZINY.PDF

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny na stronie:  http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

UWAGA! zmiana w aplikacji KDR

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty ( niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak
w aplikacji mKDR ).

W wyniku wprowadzonych zmian posiadacze Karty Dużej Rodziny będą teraz korzystać z kart elektronicznych i przeglądać dane karty w aplikacji mObywatel, a nie aplikacji udostępnianej przez Ministerstwo. Dodatkowo, nie będą już wysyłane wiadomości SMS służące do aktywacji karty.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 11 zł.

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr , na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Czym jest aplikacja mObywatel?

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

 • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Aplikacja dostępna jest dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel. Cudzoziemcy, którzy wnioskowali o elektroniczną formę KDR, otrzymują z urzędu Kartę tradycyjną. Wójt / burmistrz / prezydent miasta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (do 1 czerwca) z urzędu bezpłatnie przyznał kartę tradycyjną cudzoziemcom.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp
do dóbr i usług.
Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR- link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek dostępny jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Co zrobić w przypadku gdy posiadam tylko jedną formę Karty?

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie tradycyjnej:

 • mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej:

 • mogą złożyć wniosek o wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny*
 • mogą dodatkowo wyświetlać Kartę w formie elektronicznej na telefonie za pomocą aplikacji mObywatel – nie wymaga to składania wniosku, Karta będzie dostępna w aplikacji po potwierdzeniu tożsamości poprzez Profil Zaufany

*wydanie dodatkowej tradycyjnej formy Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Publiczna aplikacja mObywatel jest dostępna na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) i iOS (wersja 12.4 lub nowsza) do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store.

Aplikacja umożliwia wyświetlanie dokumentów takich jak mTożsamość czy prawo jazdy, a od 9 czerwca 2021 r. również Kartę Dużej Rodziny. Aby wyświetlać w aplikacji ww. dokumenty wymagane jest potwierdzenie tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego.

Szczegółowe informacje dotyczące dodawania poszczególnych dokumentów w aplikacji mObywatel znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument.

Czy cudzoziemcy mogą korzystać z elektronicznej Karty dużej Rodziny w aplikacji mObywatel?

Dodawanie dokumentów w aplikacji mObywatel jest możliwe wyłącznie wtedy gdy, osoba potwierdzi swoją tożsamość – do tego celu służy Profil Zaufany.

Brak możliwości weryfikacji tożsamości osoby uniemożliwia dodawanie dokumentów, w związku z czym osoby nie mogące posiadać Profilu Zaufanego np. Cudzoziemcy nie posiadający numeru PESEL nie będą mieli możliwości korzystania z aplikacji mObywatel i tym samym z elektronicznej formy Karty Dużej Rodziny, jednakże nadal mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny.

Kto może posiadać Profil Zaufany?

Każda osoba posiadająca numer PESEL (dotyczy to również cudzoziemców), oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Osoby, które jeszcze nie posiadają Profilu Zaufanego, a chciałyby go założyć zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo  polskie, mającą   miejsce  zamieszkania  na   terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej;
  cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3.mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 NA JAKI CZAS MOŻNA UZYSKAĆ KDR?

 • rodzice – na całe życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.
 • Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo).

Składając wniosek o przyznanie Karty należy okazać w szczególności:

 • ojciec i matka – oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

UTRATA KARTY:

Karta przyznawana jest bezpłatnie. W przypadku, gdy Karta plastikowa zostanie zagubiona, skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu (taki sam wniosek jak o wydanie karty), za który pobierana jest opłata w wysokości:

– 11 zł 

(dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłacie podlega także wydanie dodatkowej formy Karty – w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o drugą jej formę, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie:

10,00 zł dla wniosków złożonych od dnia 9 czerwca 2021 r. (domówienie tylko i wyłącznie Karty w formie tradycyjnej).

Wskazane wyżej opłaty należy uiszczać  na nr konta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białogardzie  na nr 87 8562 0007 0003 4757 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać:

w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz wpisać, że jest to opłata za wydanie duplikatu/dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny  (dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku).

FORMY KARTY: 

Formy Karty Dużej Rodziny:

– forma tradycyjna Karty (plastikowa),

– forma elektroniczna Karty ( aplikacja mobilna mObywatel).

UWAGA!

Od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od jej formy) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wniosek o wydanie Karty tradycyjnej lub elektronicznej oraz jej duplikatu złożyć należy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie, 78-200 Białogard,
  ul. Krótka 1

tel. (94) 3579 671, (94) 3579 670

Godziny przyjęć interesantów:

 • od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
 1. Drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
  Wymogiem skorzystania z formularza elektronicznego jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.
 2. DOWÓD WPŁATY DOŁĄCZA SIĘ JAKO ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DUPLIKATU LUB DODATKOWEJ FORMY KARTY.

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Krótka 1

tel. (94) 3579 671, (94) 3579 670

Godziny przyjęć interesantów:

 • od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosku gmina zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny,
a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.
Karty Dużej Rodziny mają być dostarczane do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do podmiotu, który drukuje karty, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka ma być realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni (pytania i odpowiedzi na temat Karty Dużej Rodziny).

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 2400 oraz z 2021 r. poz. 952).

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny  wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

DO POBRANIA

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY. PDF
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO-DANE OSOBOWE KDR. PDF
 3. OŚWIADCZENIE DOT. WŁADZY RODZICIELSKIEJ – ZDKR-03.PDF
 4. OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA SZKOŁY NAUKI – ZDKR-01.PDF
 5. INFORMACJE O WYŚWIETLANIU KART ELEKTRONICZNYCH – ZDKR-04.PDF

6.OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB W DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA – ZDKR-02.PDF

Dodatkowe informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny:

 • małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba ze rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;

UWAGA:W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych w Karcie lub zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy lub zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie .