Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt inwestycji to 122 323,50 zł w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
– załatwianiu spraw urzędowych;
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
-wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.