Programy realizowane ze środków budżetu państwa

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt inwestycji to 122 323,50 zł w całości finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
– załatwianiu spraw urzędowych;
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
-wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

 

                                                                          Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie  realizuje  Program  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, angażujący wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych
i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł I Programu zakłada:

  • Wsparcie społeczne,
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom. Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają
wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby
 potrzebującej. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego
 terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą
zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

Moduł II,  mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Seniorom z wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.