Stypendia

Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej:

Marta Bortnowska, pok. 14

tel.: (94)3579651, e-mail
Regina Naleśnik Inspektor ds. Świadczeń Pomocy Społecznej
pok. 14 tel.
943579652

 Ustawa o systemie oświaty

 Wniosek o stypendium

 Oświadczenie

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 600 zł.
Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
– wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,
– słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanych w dalszej części „uczniem” .

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać od 01 września do 15 września b.r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania a także poza szkołą,
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakup podręczników.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:
– faktur
– rachunków imiennych
– dowodów wpłaty

Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.)można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
– nazwę wystawcy (czytelna)
– data wystawienia/sprzedaży
– nr dokumentu
– nazwa przedmiotu podlegającego refundacji
– forma zapłaty
-imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE DOWODY PŁATNOŚCI WYSTAWIONE NA NIEPEŁNOLETNIE DZIECKO.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW