Usługi opiekuńcze

Justyna Tarasewicz, pok. 16

tel.: (94)3579660,  668-451-400, e-mail

czerwona strzalka Zadania

USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ  SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie czerwona strzalkaPobierzczerwona strzalka
Dowód osobisty.
Zaświadczenie o wysokości dochodów (decyzja renty lub emerytury),
Oświadczenie o stanie majątkowym,
Zaświadczenie od lekarza specjalisty uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
Zaświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych,
Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

ODPŁATNOŚĆ:

– 1 godzina usług usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 21,20zł. (100% odpłatności) czerwona strzalkaZARZĄDZENIEczerwona strzalka
– 1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych wynosi 30,00 zł. (100% odpłatności),

– 1 godzina specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci 35,00zł (100% odpłatności).

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów.
Wysokość odpłatności i zakres usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie, ul. Krótka 1

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia podania.Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie świadczenia.W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą, rodzinną i dochodową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.